Bible pro dnešek

Diskuzní pořady, Seriály, Život církve / 420 dílů / poslední díl: 14. 9. 2019

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv sboru CASD.
O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk


Bible pro dnešek: Kristus, náš velekněz

5611 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kristus jako velekněz v nebeském chrámu. Jaká je role kněze a velekněze? Jak vnímá evropská společnost roli kněze ve 21. století? Potřebujeme přímluvce, který nás obhájí již dnes, nebo jednou v nebi?

Nad významem služby kněze a jeho rolí se zamyslíme s kazatelem z pražských Vinohrad, Michalem Balcarem. Kde Michal působí, se podívejte zde: sborvinohrady.cz , www.londynska30.cz

V Togu je již více než rok uvězněn kazatel Církve adventistů s.d. a starší místního společenství věřících. Dle zpráv, které máme, byli falešně obviněni. Dočkají se soudního procesu, aby vyvrátili obvinění? Můžeme se za ně přimluvit? Čtěte více na: pray4togo.com

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 23. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: On vzal naše hříchy na kříž

6276 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Kristův kříž = popravčí nástroj, nebo symbol vítězství a spásy? Kdo na golgotském kříži vítězí a kdo prohrává? Jaký význam má pro člověka prázdný hrob? Stojí a padá křesťanská zvěst evangelia na přijetí a porozumění Kristova vzkříšení?

Krista jako trpícího služebníka, beránka Božího, který snímá hříchy světa, představil ve svém příspěvku do dnešního dílu kazatel a administrátor Českého sdružení Církve adventistů s.d. Mgr. Jiří Tomášek. Více informací o řečníkovi naleznete zde: ceskesdruzeni.cz

S teologem, biblistou a učitelem Husitské teologické fakulty v Praze Mgr. Jiřím Lukešem, Th.D. promýšlíme v druhé části našeho pořadu význam Kristova utrpení na dřevěném kříži a hloubku vzkříšení. Více informací o lektorovi čtěte zde: www.htf.cuni.cz

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 16. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Den smíření

6170 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Mezi nejvýznamnější dny v Bibli patří zajisté "Den smíření - jom kipur." Umíte si představit den, ve kterém by se všichni lidé, národy a rasy usmířili? Skončili by všechny spory, neshody a konflikty... Potřebujeme takový den?

O biblickém pozadí dne smíření nám v první části pořadu povypráví kazatel Samuel Ondrušek. Samuel působí jako duchovní Církve adventistů s. d. v Trnavě a okolí. Více informací naleznete na internetových stránkách: trnava.casd.sk 

Jom kipur včera a dnes, jeho význam, symbolika a poselství - to vše nám ve svém příspěvku prozradí  Mgr. Aleš Weiss z Židovského muzea v Praze.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 9. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Smíření

6116 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Smíření je v Bibli úzce spojeno s oběťmi. Doc. Jiří Beneš, Th.D., starozákoník a vedoucí katedry biblistiky na UK – Husitské teologické fakultě nabídne v tomto dílu Bible pro dnešek výklad 4. kapitoly knihy Leviticus (3.knihy Mojžíšovy), který se týká oběti za hřích.

Jak vnímá oběti a obětní systém rabínský judaismus? Jakou mají podobu dnes? O to se podělil Mgr. Aleš WeissŽidovského muzea v Praze.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 2. listopadu 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Poučení ze svatyně

5896 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Spolu s kazatelem Michalem Balcarem, M.A. budeme moci v tomto dílu Bible pro dnešek nahlédnout na smysl svatyně izraelského národa a její rozdílnost oproti svatyním jiných náboženství a kultů. Na jaký Boží charakter a vlastnosti poukazuje Bible právě v souvislosti se svatyní? Jaký kontext ji váže s evangelijní zprávou, kterou můžeme najít v Novém zákoně?

Pohled na svatostánek vybudovaný Izraelci na poušti vycházející z rabínské tradice nabídne Mgr. Aleš WeissŽidovského muzea v Praze. Na co poukazuje a z čeho vycházelo uspořádání svatyně, její tvar a např. i použité materiály?

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 26. října 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Živá, svatá, Bohu milá oběť

5954 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Do jaké míry jsme schopni a ochotni se dnes obětovat pro druhé? Jaká lidská činnost může být označena za svatou a Bohu milou? Mají biblická slova popisující obětní systém starozákonního Izraele nějaký význam, případně snad i poučení pro člověka ve 21. století?

V úvodním čtení biblického textu se zaposloucháme do perikopy ze starozákonní knihy Leviticus (3. Mojžíšova) 5,5-7.11. Text nás uvede do popisu obětního obřadu za hřích, který měl přinést každý izraelita v době existence chrámu. ThLic. Oldřich Svoboda, pastor a učitel, nám přiblíží čtyři hlavní myšlenky, které lze ze čteného textu Bible vyrozumět.

V druhé části pořadu jsme ve studiu HopeTV zpovídali vedoucí Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Českých Budějovicích - Jitku Chánovou. Dobrovolnická centra ADRA vykonávají po celé naší zemi velmi záslužnou a obdivuhodnou práci. Co práce v takovém centru člověku dává, a co mu naopak bere? Jaké oběti přináší dobrovolníci, když se rozhodnou věnovat pomoci druhým? Odpovědi na tyto, ale i další otázky naleznete v druhé části našeho pořadu. Více se o práci dobrovolníků dočtete na webových stránkách DC ADRA České Budějovice.

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 19. října 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: "Nebe" na zemi

6139 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Je možné prožívat "nebe na zemi", když je často naší denní realitou bolest, trápení ale i třeba zklamání ze svých vlastních chyb? Jak začít vnímat perspektivu našeho života s nadějí?

Bible zaslibuje, že se jednou vše změní a opravdu nastane nebe na zemi. Předobraz dostali Izraelci ve starozákonní době prostřednictvím svatostánku a zjevení Boha ve svatyni. Boží přítomnost lidé zakoušeli i před 2000 lety v životě a činech Ježíše Krista. Dnes Bůh působí skrze Ducha svatého v církvi a v životě těch, kdo přijali Ježíše Krista jako svého spasitele. Kazatel Oliver Popovič a Petr Krynský se zastavili u několika textů Bible, které ukazují, jak se za nás Ježíš Kristus přimlouvá jako ten nejvyšší kněz. Jeho služba nám už teď a tady dává možnost prožívat "nebe na zemi".

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 12. října 2013.
zobrazit více

Bible pro dnešek: Nebeská svatyně

5974 zhlédnutí

Z pořadu: Bible pro dnešek

Jak vnímá Církev adventistů sedmého dne texty bible, které mluví o svatyni? Jakou roli hraje v duchovním životě církve poselství chrámu, svatyně, nebeské svatyně? Kde sídlí Bůh - na nebi, na zemi?

V posledním kvartálu roku 2013 se budeme v našem pořadu zabývat tématem biblické svatyně. Nahlédneme do odkazu pozemské svatyně a chrámu, který vybudoval lid Izraele na poušti a později v Jeruzalémě a také do textů, které se vztahují k svatyni, která je v nebi. Úvodní slovo inspirované biblickým textem z 1. Královské 8,22-30 pro vás připravil kazatel Mgr. Jiří Tomášek. 

V druhé části pořadu uvidíte ukázku z dokumentárního seriálu HLEDÁNÍ.

AWR studio vydalo na čtyřech DVD reedici seriálu televizních dokumentů Hledání. Hledání je seriál australské produkce, který se zabývá otázkami života a křesťanství tak, jak je vidí Církev adventistů sedmého dne na základě svého poznání Bible. Přestože se jedná o duchovní témata, autorům se je podařilo zpracovat aktuálním způsobem tak, že oslovují i současného člověka.

DVD je vhodné jak pro domácí videotéky, tak i pro společné promítání s následnou diskuzí na schůzkách mládeže a podobných příležitostech. Objednat si je můžete v našem eshopu, nebo klikněte na odkaz zde: ESHOP

Pořad Bible pro dnešek nabízí různorodé pohledy na biblické pasáže a témata. Jednotlivé díly jsou inspirovány biblickými úkoly, které připravuje oddělení Sobotní školy (SŠ) Církve adventistů sedmého dne (CASD). Témata jsou členěna do třinácti dílu v každém z čtvrtletí kalendářního roku. Kromě sledování pořadu se můžete zapojit do diskuse nad jednotlivými myšlenkami v kterémkoliv ze sborů CASD v ČR anebo SR. Více o místech a časech, kde se Bible studuje, naleznete na www.casd.cz a www.casd.sk nebo v aplikaci http://ceskeapps.cz/iphone-ipad/cestovani-doprava/sbory-bajnrv.html

O právě studovaných a připravovaných tématech studia Bible se dozvíte na stránkách SŠ v ČR http://sobotniskola.casd.cz/ a na Slovensku http://sobotnaskola.casd.sk/

Texty ke studiu můžete stáhnout zde.

Inspirace pro studium Bible v Sobotní škole 5. října 2013.
zobrazit více

Napište nám