Právě sledujete: Modlitební týden mládeže 2014 – Petr Húšť

12852 zhlédnutí

Z pořadu: Boží království je blízko (Modlitební týden mládeže 2014)

Sobota - Boží království – Již je zde

Marek 1,14-15

Žijeme v bláznivém vesmíru plném protikladů. V celém světě je patrný boj, který se vede kolem nás i v nás. Síly dobra a zla bojují o lidské srdce a pozemské věci. Země je krvavým bitevním polem plným zákopů a zničených domovů, sporů a zemětřesení, chudoby a úzkosti, zničených deštných pralesů a lidského zneužívání.

Na obzoru je něco lepšího. Ježíš brzy přijde a vše učiní nové. "Máme naději, která je v našich srdcích živá. Naději na příchod Pána." Až nastane den Ježíšova návratu, Bůh stvoří vše nové a nic ho nezastaví. Veškerý chaos nahradí řád a veškerý konflikt nahradí soulad. Přijde nebe. Haleluja!

Ovšem do té doby... musíme žít zde. Žijeme mezi dokonalou rajskou zahradou a budoucí zahradou nového stvoření. Toužíme po nebi, ale nohama stojíme pevně na špinavé zemi plné konfliktů.

Kéž bychom mohli mít nebe zde na zemi. Je to možné? Mohl by nám poslat Bůh kousek nebe o něco dříve, abychom ho mohli užít tady a teď? Představte si, že by nebe začalo už tady. Kdo by na takovou nabídku mohl říct "ne"? Proto v modlitbě Páně říkáme: "Přijď království tvé jako v nebi tak i na zemi." Kdybychom tak mohli žít v nebi už teď...

Dobrou zprávou je, že... Moment, nepředbíhejme. Nechám samotného Ježíše, aby vám vysvětlil, o co jde. Otevřete si se mnou Marka 1,14-15 a poslouchejte, co vám Ježíš chce říci: " Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Ježíš kázal, zvěstoval a oznamoval evangelium, tj. dobrou zprávu. A jaká byla ta zpráva? "Naplnil se čas" a "příblížilo se královstvé Boží." Evangelium roku 30 je stejné jako dnes. "Naplnil se čas" a "příblížilo se království Boží."

Ježíš řekl, že se naplnil čas. Jaké hodinky asi nosil? Římské rolexky z prvního století? Možná se podíval na mobil, než pronesl tuto větu? Neměl na mysli čas, který nám říká, že už musíme na další hodinu nebo okamžik, kdy už opravdu musíte ráno vstát, protože jste zmáčkli snooze třikrát za sebou a počtvrté by vám ujel autobus. Čas o kterém mluví Ježíš, je čas protkaný nadějí, který Bůh určil před mnoha věky a který posouvá plán vykoupení. Jedná se o prorocký čas.

Odpočítávání prorockého času se spustilo v okamžiku, kdy se Adam s Evou zakousli do zakázaného ovoce a otevřeli tím svět temnotě. V znesvěcené zahradě Eden slíbil Bůh Evě, že její potomek zničí nepřítele - Satana (Genesis 3,15). Když Eva otěhotněla, doufala, že přijde naplnění Božího slibu, ale správný čas ještě nepřišel. Během další historie Bůh znovu a znovu opakoval svůj prvotní slib. Připomínal lidem, že přijde dítě, které zachrání svět. Připomínal, že Bůh bude pobývat s lidmi. Připomínal, že přijde chvíle, kdy bude Bůh znovu králem. Připomínal, že přijde pokoj a dostatek a uzdravení a věčný život.

Ta chvíle nepřišla za života Abrahama. Nepřišla ani za života Mojžíše. Nedočkal se jí David a ani prorok Izaiáš neměl to štěstí. Za života Daniela se čas nenaplnil a nestalo se tak ani v době proroka Malachiáše.

Když se čas naplnil, Bůh poslal svého syna na svět. "Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy" (Gal 4,4). Panna počala a narodilo se dítě. Bylo chudé, pokorné, ale dokonalé. Z děťátka vyrostl muž, Ježíš, a začal zvěstovat lidem: "Naplnil se čas!" Čas se naplnil. Naděje všech dějin a touha všech lidí od Evy po Marii byla naplněna. Přišel a jeho jméno bylo Immanuel - "Bůh s námi" a Ježíš - "Záchrana". Naplnil se čas! Moudrost mudrců a slova proroků byla naplněna. Naplnil se čas. V Ježíši Bůh naplnil všechny své předchozí sliby. Slíbil, že bude lidem blízko a nebude netečný. Slíbil, že se ujme vlády jako král. Krása i dobrota Božího království byly do této chvíle pouze zaslíbeny. Čas se naplnil. V Ježíši byly sliby splněny. Boží království se přiblížilo. Je nadosah.

Boží království se přiblížilo. Satan je v Bibli popisován jako vládce tohoto světa, bůh přítomného věku. Uzurpuje si Ježíšův nárok na královský trůn od okamžiku, kdy se k němu přiklonili naši prarodiče Adam s Evou. Soucitný a laskavý Hospodin měl připraven plán, jak lidi zachránit. V pravý čas vstoupil do našeho světa, aby nám otevřel oči a my mohli zahlédnout realitu nebeského království a dokonce do něj i vstoupit. "Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím." (2. Kor 4,4). Když Ježíš přišel, zahlédli jsme na zemi záblesk nebe. Boží království se prolomilo do naší reality. V Ježíši se přiblížilo Boží království.

Je pochopitelné, že člověk, který zaslechne zvěst o Božím království, chce znát další detaily. Jaké vlastně je? Podobá se něčemu, co známe? Marek nám nenabízí exaktní popis. Neanalyzuje Boží království jako nezúčastněný vědec. Je geniální, že nám nevypráví o Božím království, ale píše své evangelium, aby nám ukázal, jaké je.

Stačí dívat se na Ježíše a pochopíme, jaké je Boží království.

V první kapitole, ve verších 16-20, Ježíš povolává Šimona, Ondřeje, Jakuba a Jana. Začíná budovat skupinu, která je od počátku zaměřena na pomoc svému okolí. „ Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.'
Ihned opustili sítě a šli za ním." (Marek 1,17-18).

Ve dvacátém verši Ježíš vyučuje ty, kteří se shromáždili v synagóze.

Ve verších 21-26 vyhání Ježíš démona.

Ve verších 29-31 léčí Šimonovu tchýni ze smrtelné horečky.

Ve verších 32-34 Ježíš léčí nemocné a posedlé démony.

Ve verši 35 Marek popisuje, jak Ježíš vstal brzy ráno a na modlitbě se spojil s Bohem. Následuje další cestování, učení, kázání a uzdravování.

V druhé kapitole Ježíš veřejně odpouští hříchy ochrnutému muži a vzápětí ho uzdravuje. Oslovuje pohrdaného celníka a večeří s vyvrhely města. Posléze vyhlašuje, že sobota "je učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu" a že on sám "je Pánem dokonce i nad sobotou".

Ve 3. kapitole uzdravuje a ukazuje, že uzdravení je vlastním smyslem soboty. Následuje poslání učedníků kázat evangelium a vyhánět démony.

V další kapitole znovu Ježíš vyučuje a vysvětluje lidem, jaké je tajemství Božího království. Není podobné lidským říším. Není v něm násilí ani nesvoboda. Lidé se o něj dělí a ono roste a šíří se Boží mocí. Byť začíná v malém, nakonec je obrovské.

Marek nám ukazuje, jak se projevuje moc království. Ve čtvrté kapitole Ježíš utišuje bouři. Několika slovy dokáže ztišit vítr a ovládnout běsnící živel. Ježíš je pánem přírody. V páté kapitole Marek vypráví, jak Ježíš zachránil ztraceného muže posedlého množstvím démonů. Silou svého slova osvobodil postiženého člověka a přemohl zlo v něm. Ježíš je pánem duchovního světa. Poté Kristus uzdravuje ženu nemocnou více než dvanáct let nevyléčitenou chorobou. Ježíš je pánem nad nemocemi. A poté vzkřísí z mrtvých dvanáctiletou dívku. Vrátí jí do života a do náruče rodičů. Ježíš je pánem smrti.

Ježíš nám ukazuje, jak se kolem něj děje Boží království. Jaké je? Společné, pro druhé, svobodné od moci zla. Království Boží nabízí uzdravení nemocí, odpuštění hříchů, pravdu i prožití soboty. V království Božím jsme svobodni od strachu a získáváme naději silnější než bolest a smrt. Boží království znamená společenství s Bohem. V něm společně večeříme s hříšníky. V Ježíši se království Boží přiblížilo.  Do pozemské reality zazářil kousek nebe. Boží dimenze se prolomila do pozemské reality. Nebe už začalo. "Naplnil se čas. Přiblížilo se království Boží."

Bylo by úžasné, kdybychom mohli prožívat nebe už tady. ... Ale vždyť můžeme. V Ježíši se nebe děje tady a teď.

Jak ho můžeme prožívat? Ježíš nám to říká: "Naplnil se čas," řekl. "Přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." (Marek 1,15). Jak žít život Božího království? Je potřeba činit pokání a věřit evangeliu.

Bůh promlouvá k lidem zvláště v době, kdy naše naděje a sny v pozemské věci leží v troskách. Skrze Ducha svatého nás vybízí, abychom zvážili jeho nabídku a otevírá nám oči, které oslepil 'bůh tohoto věku'. Ve světle Kristovy dobroty vidíme zlo v nás. Nezbývá nám než se spolehnout na jeho milost. Prosíme o pokání a on nám ho dává. Pokání přináší změnu myšlení, změnu srdce a změnu života. Pokání znamená odvrácení se od hříchu a přiklonění se k Bohu. Nechodíme podle své vůle, ale podle vůle Boží. Naše plány vytváří Ježíš, náš Pán. Křtem vody jsme očištěni a křtem Duchem svatým jsme proměněni a dostáváme sílu. V té chvíli vstupujeme do nového života v Božím království.

Někdy podlehneme klamnému dojmu, že je třeba nejprve se kát, a poté můžeme přijít ke Kristu. Říkáme si: "Nejdřív se musím kát ze svých hříchů a napravit se, a teprve POTOM se mohu obrátit k Ježíši a přijmout jeho milost." Neexistuje horší představa. Pokání není překážka, která stojí mezi hříšným člověkem a Bohem. Nemusíme jí přelézt, abychom se dostali k Ježíši. V žádném případě! Pokání je dar, který získáváme od Boha. Nejprve je třeba přijít k Ježíši, abychom pokání mohli přijmout. "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Matouš 11,28). Pojďme k Ježíši, my, kteří se namáháme a jsme obtíženi břemeny a poprosme ho o dar pokání. "Kéž své hříchy vidíme jako ty, Ježíši. Kéž vidíme krásu tvé svatosti. Dej nám pokání."

Jak můžeme vstoupit do nebe, které Ježíš přinesl na zem? Představte si království Boží jako vojenskou mapu území nepřítele se síti menších či větších předsunutých základen v jeho týlu. V každé základně můžete najít skvělé věci. Vynikající jídlo, vřelé vztahy, uzdravení, klid a radost. Slyšíme zvuky zevnitř a toužíme vejít. Ženeme se do dveří. V uších nám zní smích a radost. Na jazyku téměř cítíme mandlové croissanty servírované uvnitř. Jenže ve dveřích se zastavíme.

"Co se děje? Proč nemohu vejít?"

"Příteli, nežli vstoupíš, musíš odložit své zbraně."

Pokání je aktem, ve kterém se vzdáváme svých zbraní. Skláníme svá vzpurná srdce před Králem a vzdáváme se domnělých práv, na kterých jsme lpěli. Obratem dostáváme jeho nejlepší dary.

"Naplnil se čas," zvolal Ježíš, "přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

Druhou podmínkou pro vstup do Božího království na zemi je víra v evangelium. Musíme důvěřovat Ježíšovu poselství. Věřit a důvěřovat. To zní snadno, že? A snadné to je! Uvěřte a důvěřujte Ježíšovým slovům a můžete prožívat nebe na zemi. Jakmile vložíme svou důvěru do rukou Boha Otce, Syna i Ducha svatého, otevíráme jim svůj život, do kterého oni vcházejí hlubokým a smysluplným způsobem. V samotě nacházíme blízkost. V neklidu nacházíme pokoj. V prázdnotě nacházíme plnost. Ve zmatku nacházíme smysl. V nemoci nacházíme uzdravení. V omylu nacházíme pravdu. V sobectví nacházíme lásku. V zoufalství nacházíme naději.

"Naplnil se čas," zvolal Ježíš, "přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." V Ježíši začalo nebe tady a teď. Vzdáváme se hříchu a držíme se Krista, protože skrze něho vstupujeme do nebe teď i v budoucnosti. V něm je Boží cesta. V něm je světlo. V Ježíši začalo nebe.

V knize Touha věků inspirovaná autorka Ellen Whiteová napsala: "Jestliže skrze Krista dojdeme odpočinku, začíná nám nebe zde. Když odpovíme na jeho pozvání: 'Přijďte, učte se ode mne,' tím, že přijdeme, pak pro nás začíná věčný život. Nebe je ustavičné přibližování se Bohu skrze Krista. Čím déle jsme v nebeské blaženosti, tím více slávy se pro nás otvírá; a čím lépe poznáváme Boha, tím větší bude naše štěstí. Kráčíme-li s Ježíšem v tomto životě, smíme být naplněni jeho láskou, blaženi jeho přítomností. Vše, co naše lidská přirozenost může přijmout, smíme přijmout již zde na zemi." (Touha věků, str. 231).

Úžasné! Pro ty, kdo věří Ježíšovu poselství, začíná věčný život už tady. Jakmile se Ježíš vrátí a obnoví zemi, bude náš život o třídu lepší. Potom se země stane Božím domovem a my budeme žít v jeho světle. Dnes si ani nedokážeme představit neuvěřitelnou radost, kterou budeme prožívat v Novém Jeruzalémě. Život na nové zemi bude jednoduše báječný. Věčný život bude naplnění touhy našeho srdce a ještě mnohem víc! Navíc nemusíme čekat, abychom mohli prožívat nebeskou realitu. Její předchuť můžeme okusit již zde. Právě teď můžete být v nebi. Nebe je v poznání Ježíše, cestě s ním a víře v jeho poselství. Nebe již začalo.

Mé kázání je dlouhé, ale Ježíš byl stručný: "Naplnil se čas," zvolal Ježíš, "přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Věříte? Vstoupíte do jeho království? Odložíte své zbraně a navážete s Kristem vztah? Modlím se, aby vaše odpověď zněla 'ano'.

Ztrápený vesmír plný bolesti, ve kterém žijeme, potřebuje lidi, kteří odpoví kladně. Kolem nás je mnoho zraněných bytostí, žijících ve zmatku, zlomených hříchem a obtížených zoufalstvím. Svět je plný jedinců spoutaných nepřítelem a ztracených. Oni potřebují říci Ježíši 'ano' a stát se občany jeho království. I oni potřebují pomoc na cestě do nebe tady a teď.

Když čteme příběh Ježíšova života, vidíme království činu. Jeho říše je společná, plná péče o druhé i svobodná od moci zla. Království Boží nabízí uzdravení nemocí, odpuštění hříchů, pravdu i prožití soboty. V království Božím jsme svobodni od strachu a získáváme naději silnější než bolest a smrt. Boží království znamená společenství s Bohem. V něm společně večeříme s hříšníky.

"Ježíšovy skutky potvrdily nejen jeho mesiášský nárok, ale ukazovaly povahu jeho království. ... Boží království tkví v nenásilném inspirování skrze slovo, vnitřní práci Ducha svatého, společenství duše s tím, který je život. Největším projevem jeho moci je lidská povaha přetvořená k dokonalosti Kristova charakteru...." (God's Amazing Grace, strana 16.5, Ellen Whiteová).

Žijte svůj život tak, aby v něm druzí lidé viděli království v akci. Boží království je společné, plná péče o druhé, svobodné od moci zla. Nabízí uzdravení nemocí, odpuštění hříchů, pravdu i prožití soboty. V království Božím jsme svobodni od strachu a získáváme naději silnější než bolest a smrt. Boží království znamená společenství s Bohem. V něm společně večeříme s hříšníky.

Jednoho dne, který není daleko, se Ježíš vrátí, aby dokončil, co začal. Objeví se na nebi a ozve se troubení archanděla. Vzkřísí mrtvé, kteří mu důvěřovali a ti ho uvítají společně s věřícími, kteří budou v té době žít na zemi. Satana spoutá na Zemi na tisíc let, během kterých budou všichni věřící žít v nebesích. Skrze Boží moudrost budou poznávat spravedlnost jeho soudu. Na konci milénia Ježíš sestoupí, aby očistil Zemi a obnovil ji. Když Ježíš se svými anděli vstoupí na Zemi, postaví se proti němu ti, kdo odmítli Boha a připojili se k ďáblovi. Společně se budou snažit překazit Boží snahu očistit planetu. Nakonec zemřou v ohni a Bůh Zemi přetvoří na náš trvalý domov. "A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“" (Zjevení 21,1-4). V nebi bude radost. Úžasná radost!

Do té doby, a na to nesmíme zapomínat, můžeme žít v nebi i zde na zemi. Kdo by odmítl nabídku Božího království, neodložil zbraně a nevstoupil? Čas se naplnil. Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu!zobrazit více zobrazit méně

Modlitební týden mládeže 2014 - Alan Chlebek

Modlitební týden mládeže 2014 - Alan Chlebek

Modlitební týden mládeže 2014 – Jan Majer

Modlitební týden mládeže 2014 – Jan Majer

Modlitební týden mládeže 2014 – Fero Kolesár

Modlitební týden mládeže 2014 – Fero Kolesár

Další díly

Modlitební týden mládeže 2014 – Roman Hampacher

15522 zhlédnutí

Z pořadu: Boží království je blízko (Modlitební týden mládeže 2014)

Sobota - Boží království – Pouze milostí

Matouš 20,1-16

Když jsem se v září roku 1981 přistěhoval do Austrálie, dostal jsem od přátel, kteří do země dorazili dříve než já, dobře míněnou radu. Radili mi, abych si co nejdříve našel práci. Neměl bych být příliš vybíravý, protože nejdůležitější je získat co nejdříve finanční nezávislost. Vzal jsem si jejich názor k srdci a dal jsem vědět svým přátelům i členům sboru, že jsem ochoten vzít jakoukoli práci.

Zanedlouho mě po bohoslužbě ve sboru kontaktoval Kevin. Oznámil mi, že je výrobní ředitel a může mi nabídnout volné místo. Ihned jsem přijal a ve světle rady, kterou jsem obdržel, jsem se ani neptal, o jakou práci se jedná. Zajímalo mne pouze, kdy a kde se mám hlásit.

"V pondělí rádno v 5:00," zněla lakonická odpověď. Chvíli jsem si myslel, že si ze mne utahuje a čekal jsem, že se zasměje, ale Kevin se jen ptal, zda mám auto. Jelikož jsem vůz neměl, nabídl mi, že mne vyzvedne po cestě svým vlastním autem. Oznámil mi, že jako ředitel výroby musí být přítomen na místě již ve 4:30 a proto mám být připraven už ve 4:00. A abych si vzal náhradní oblečení. Připadal jsem si zahnaný do kouta, ale neviděl jsem nikde cestu ven.

Vše se odehrávalo uprostřed zimy. Choulil jsem se do své bundy ze sekáče a čekal pod lampou, až se objeví Kevin. Brzy jsme dorazili na pracoviště. Jednalo se o Flemington Markets - distribuční sklad pro ovoce a zeleninu. Hned po příjezdu mě Kevin zasvětil. Budu nový balič brambor na bramborovém pásu.

Obrovské pytle špinavých brambor se nejprve vysypaly na posuvný pás. Byly omyty, očištěny, zváženy, zabaleny do pětikilogramových pytlů a automaticky uzavřeny. Pytle skončily na otáčecím stole, kde je další pracovnice linky ukládala do velkých papírových pytlů. A v ten okamžik přišla má chvíle.

Zvedl jsem 25 kg pytel brambor a uložil ho na další pohyblivý pás spojený s paletovacím strojem. Jakmile jsem jich umístil na paletu 40, šlápl jsem na pedál a balení se uzavřelo. Pomocí rudlíku jsem následně paletu umístil do skladu a utíkal zpět na své místo. Při návratu na mne čekalo 15 hotových pytlů a stroj nebylo možné zastavit (někdy jsme se modlili, aby se rozbil). Takovou práci jsem dostal. Když se ozval v 10:00 zvonek na svačinu, byl jsem tak unavený, že jsem nemohl chodit ani zvednout ruce. Položil jsem si hlavu na stůl a sténal.

Když jsem se vrátil odpoledne domů, žena mě téměř nepoznala. Okamžitě začala naléhat, abych se na to vykašlal. Ale já to nechtěl vzdát. Styděl bych se vzdát práci po jednom dnu, když jsem se předtím vychloubal, že budu dělat cokoli.

Po měsíci za mnou přišel Kevin a oznámil mi, že mají více zakázek. Zajímalo ho, zda bych byl ochoten udělat nějaké přesčasy. Jednalo se o dvě hodiny denně. Všechno mě bolelo, ale souhlasil jsem. Za pár dalších týdnů se ozval znovu, zda bych mohl přijít o nedělích. Znovu jsem souhlasil. V té době jsem již jezdil sám vlakem a nikdy jsem nepřijel pozdě.

Zkusili byste uhodnout, který den týdne byl nejlepší? 

Sobota?

Sobota byla fajn, protože jsem nemusel do práce.

Ale musím přiznat, že ještě lepší byl jiný den, a to čtvrtek, kdy jsme dostávali výplatu. Díky přesčasům a dřině jsem byl vždycky mile překvapený, kolik se objevilo na výplatní pásce.

Byl jsem ochotný dřít dlouhé hodiny a huntovat si zdraví. Vzdal jsem se volného času a rodiny během nedělí, protože jsem vydělával slušné peníze.

Tak funguje společnost. Víc práce znamená víc peněz. Dostanete, co si zasloužíte.

Život funguje obecně na tomto principu. Existuje přirozený smysl pro spravedlnost a férovost.

Naše společnost je řízena zákony. Pokud se držíte uvnitř jejich hranic, pravděpodobně se vám víceméně daří dobře. Pokud děláte správné věci, dostáváte odměnu. Pokud překračujete hranice, nesete zodpovědnost.

Pokud se naučíte, nebudete mít u zkoušek problém. Když se nenaučíte, nepomůžou vám pravděpodobně ani modlitby.

Pokud nedodržujete nejvyšší povolenou rychlost nebo jezdíte na červenou, stanete se celebritou. Vyfotí vás.

Dostanete, co zasloužíte. To je definice spravedlnosti.

V náboženství platí stejný princip.

V hinduizmu existují čtyři cesty k "mókše" tj. spasení. Jedná se o okamžik, kdy se lidská mysl osvobodí od věčného cyklu života a smrti a splyne v jedno s Bohem.

1. Cesta činu - dodržujete náboženské obřady, povinnosti a rituály.

2. Cesta poznání - získáte dokonalé poznání vesmíru.

3. Cesta oddanosti - uctíváte bohy.

4. Královská cesta - praktikujete meditaci a techniky jógy.

Budhizmus učí, že vznešený stav nirvány je možné dosáhnout skrze "ušlechtilou osmidílnou stezku".

1. Správné pochopení; 2. Správné myšlení; 3. Správná řeč; 4. Správné jednání; 5. Správné živobytí; 6. Správné úsilí; 7. Správná bdělost; 8. Správné soustředění.

V islámu je třeba vyváženost.

Spasení muslima je založeno na kombinaci Alláhovy milosti a lidských skutků. Při dni soudu budou zváženy skutky člověka. Pokud dobré skutky převáží ty špatné a pokud to bude Alláhova vůle, může muslim vstoupit do ráje.

To dobré, co konáme, ruší to zlé.

Pouť do Mekky znamená v nebeských knihách veliký bonus.

Pokud zemřete jako mučedník při obraně víry, vstupujete do nebe přímo.

Jak je to v křesťanství? Co říká Ježíš o tom, jak můžeme vstoupit do Božího království a získat věčný život?

 Podobnou otázku položil Ježíši mladý muž. Byla to otázka, která šla přímo k jádru věci. Příběh o otázce mladého muže a Ježíšově odpovědi je jedním z nejslavnějších a nejzajímavějších ve všech evangeliích.

A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“ (Matouš 19,16)

 Když dáme dohromady Matoušovu, Markovu i Lukášovu verzi, dozvíme se, že muž, který otázku položil, byl mladý, bohatý a úspěšný. Jednalo se o prominentní postavu obce. Proč by někoho, kdo má všechno, zajímal věčný život? Co by takový člověk hledal v Božím království?

Marek vypráví, že Ježíš právě odcházel z jednoho místa, když k němu mladý muž přiběhl. Veřejně poklekl před Ježíšem a zoufale žádal odpověď: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" (Viz. Marek 10,17-27)

Věčný život nezačíná ve chvíli druhého Ježíšova příchodu na zemi. Druh věčného života, který dává pokoj, spokojenost, radost, klid, a smysluplnost můžeme žít i tady a teď, kdy na parúsii teprve čekáme. Bohatství, postavení a moc vám nikdy takové věci nepřinesou. A nepřinese vám je ani náboženství. Maldý muž byl věřící a vyznával, že zákon dodržuje dokonale od svého dětství.

Setkání mladého muže s Ježíšem začalo velmi dobře:

1. Mladík položil správnou otázku

2. Mladík měl správný postoj

3. Přišel za správným člověkem

Vše bylo otevřeno k dokonalému happy-endu.

"Co dobrého mám konat, abych měl podíl na věčném životě? Co mi chybí?" ptal se.

K věčnému životu přistupoval jako hinduista, budhista nebo muslim a ptal se, co má ještě dělat.

 "Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází." (Marek 10,21)

"DŮVĚŘUJ MI" Těmito slovy by sa dala shrnout Ježíšova odpověď bohatému mladíkovi. Dej mne na první místo svého života. Nemohu být "poslední věc, která ti schází". Smyslem tvého života je bohatství, postavení a náboženské skutky. Ty definují tvou existenci. Zjistil jsi, že přesto ti v srdci zůstává nenaplněná touha. Přišel jsi, abys do svého seznamu přidal "ještě jednu věc". Ty ale musíš nejprve hledat Boží království. "DŮVĚŘUJ MI."

 Mladík vytáhl tablet, rychle si spočítal, kolik by ho Boží království stálo, a když se podíval na zůstatek, "svěsil hlavu", jak říká Bible. Následování Ježíše bylo příliš drahé. Navzdory jeho zoufalé touze, navzdory jeho dodržování přikázání, navzdory lásce, kterou od Ježíše pocítil, odešel smutný a nebyl zachráněn. Nedokázal dát Ježíše na první místo. Nedokázal svůj život odevzdat do Ježíšových rukou. Nedokázal celým srdcem zazpívat "... vzdám se všeho pro Ježíše...". Odešel smutný a nebyl zachráněn.

Učedníci, kteří byli svědky rozhovoru, byli zmatení a žádali po Ježíši vysvětlení. Tento muž se zdál IDEÁLNÍM kandidátem na vstup do království a nevstoupil do něj. Kdo tedy do království Božího vlastně může vstoupit? Museli se zeptat přímo:

"Kdo tedy může být spasen?“


Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ A Ježíš vše uzavřel slovy: "Mnozí první budou poslední a poslední první.“ Nezapomeňte, prosím, tato slova, protože se k nim ještě vrátíme.

 Vraťme se na Flemington Market, do skladu zeleniny. Ježíš nám bude vyprávět rozčilující podobenství o soudu v Božím království. Bude velmi podobná čtvrtkům, kdy jsme dostávali výplatu. Lidský princip "za více práce, více peněz" staví Ježíš úplně na hlavu, a proto jsem příběh nazval:

"Podobenství o nespravedlivém Bohu."

 Přečtěte si Matouše 20,1-2.

Příběh popisuje střet bohatství a chudoby. Bohatý majitel vinice vychází brzy ráno na trh, kde se srocují chudí dělníci. Doufají, že se naskytne pracovní příležitost a oni nasytí sebe i své rodiny. Jsou zvyklí pracovat denní práci a očekávají za ni denní mzdu.

Majitel vinice je moudrý. Ví, kolik bude potřebovat dělníků na práci.

Najme potřebný počet a než dorazí na vinici dohodnou se po chvilce smlouvání, že denní mzda bude jeden denár. Na svou dobu slušné peníze. V šest hodin ráno dorazí na místo, připevní si koše na záda a začnou pečovat o hrozny.

O tři hodin později udělá majitel překvapivý krok.

Přečtěte si Matouše 20,3-5.

 Uběhly tři hodiny pracovní doby. Je kolem 9:00.

Majitel již nemusí najímat další dělníky. Má obchodní plán a najímání pracovníků je již zařízené. Text říká, že jednoduše vyšel a všiml si, že na tržišti postávají další a nemají do čeho píchnout. Majitel není nemilosrdný kapitalista a nežene ho pouze vidina zisku. Má chuť pomoci lidem, kteří potřebují práci.

Nově získaní pracovníci si jsou dobře vědomi, že nemají nárok na plnou denní mzdu. Tentokrát nedojde ke smlouvání. Pán pouze oznámí: "Věřte mi, zaplatím vám, co je správné." Na vinici dorazí noví dělníci. Nevyjednali si skvělou mzdu jako první skupina, ale věří, že ani oni nepřijdou zkrátka.

 

Vžijte se do kůže pracovníků, kteří začali dřít v 6:00. Slunce pálí, koš je těžký a vy jste zbroceni potem. Na vinici dorazí noví pracanti a vás napadne: "Asi práci neberou tak vážně jako já." Je to jako ve sboru. Vy dorazíte vždycky včas na sobotní školu, narozdíl od druhých.

O tři hodiny později přijde další nečekaný krok majitele vinice.

Čtěte Matouše 20,5.

 Šestá hodina: Poledne

Devátá hodina: 15:00

Vedený soucitem a snahou pomoci, majitel stále najímá nové dělníky. Zdá se, že obchodní záměr vzal za své a pána vinice zajímá, co budou dělníci, kteří nemají práci, večer jíst. Ani majitel, ani noví pracovníci nemluví o mzdě. Pán vinice se snaží pomoci zoufalým lidem na úkor vlastního bohatství a osobního zisku.

Vy stále dřete na vinici a začali jste v 6:00 ráno. Co vás napadá při pohledu na ty, kdo dorazili na oběd a poté ještě ve tři hodiny? Hrůza, že? Ti, kteří dorazili v poledne, to jsou ti, kteří chodí do sboru pouze na kázání. A poslední skupina jsou ti, kdo přijdou těsně předtím, než kázání začne. Co si o nich myslíte?

Jako by nestačily nesmyslné majitelovy kroky doteď, vše začne být ještě bizarnější.

Čtěte Matouše 20,6-7.

 Jaký má smysl najímat někoho v 17:00, když pracovní doba končí přesně za šedesát minut?

Pán se s poslední skupinou baví. Chce vědět, proč postávají na tržišti a nepracují. Majitel je přece musel vidět pokaždé, když na místo přišel. Je 17:00 a oni tam stojí. Jejich odpověď je vypovídající: "Nikdo nás nenajal."Byli nezaměstnatelní. V očích každého potencionálního zaměstnavatele neměli žádnou cenu. V jejich prospěch mluvilo pouze to, že se nevzdali. I když hodina pokročila, stále doufají, že se naskytne pracovní příležitost. Neobvyklý majitel vinice už nepřekvapuje a najímá i poslední skupinu. Štědrý majitel vinice se objevuje tam, kde je nejvíce potřeba. Noví dělníci také vyrážejí na vinici.

Jsou to lidé, kteří na bohoslužbu chodí v době, kdy končí poslední píseň a chystá se agapé. Co si o nich myslíte?

Než dorazí na pracoviště, zorientují se a pustí se do práce, ozve se zvon a den končí. Práce je u konce, přichází čas výplaty.

ANI TEĎ NEKONČÍ PÁNOVA PŘEKVAPENÍ

 Čtěte Matouše 20,8.

 Dělníci se postaví do fronty a na začátku řady stojí největší dříči. Majitel instruuje předáka, aby řadu přeorganizoval. "Prosím, aby se na začátek postavili ti, kdo pracovali hodinu a ti, kdo přišli v šest ráno, aby stáli na konci!"

Řada stojí tak, aby všem bylo jasné, jak majitel vinice uděluje odměnu. Jeho verdikt, poslední soud, bude viditelný pro každého.

Nejudřenější pracovníci nejsou potěšeni, ale říkají si mezi sebou, že pán nechce, aby ostatní viděli, jak velkou výplatu dostanou. Je jasné, že ti, kdo pracovali hodinu dostanou jen pár drobných.

Na řadě je další nečekaný krok majitele.

Přečtěte si Matouše 20,9.

 První dělníci v řadě dostali celodenní mzdu. Jsou zmatení a rychle mizí. Mají za to, že došlo při vyplácení mzdy k omylu. Ti, kteří dřeli celý den se jim smějí. Říkají si, že mizí proto, aby nemuseli ukázat, jak směšné peníze přinesou domů. Zvědavost jim nedá a zajímají se, kolik dostali, ti, kteří téměř nic neudělali. První se neodváží odpovědět. Druhý ukáže jeden prst. Odpovědí je smích a otázka: "Jeden pondion?" (jedna dvanáctina denáru). Vzápětí jim úsměv ztuhne na rtech: "Jeden denár."

"Jeden denár za hodinu práce?" Rychle začnou kalkulovat. Pokud majitel vyplácí jeden denár za hodinu práce, potom za dvanáct hodin dostanou dvanáct denárů. V duchu už začínají vidět nové věci, za které peníze utratí.

Přečtěte si Matouše 20,10a.

 Zbytek verše ukrývá první nepříjemné překvapení celého příběhu.

Přečtěte si Matouše 20,10b-12.

V okamžiku, kdy předák vtiskne do rukou prvního dělníka, který pracoval celý den, jediný denár, začne se ozývat reptání. "Další," křikne předák, ale nikdo se nemá k odchodu. "Chceme mluvit s majitelem!" Jak si můžete dovolit vyplatit nám stejnou odměnu jako lenochům, kteří pracovali sotva hodinu? To je urážka a nespravedlnost!

Přečtěte si Matouše 20,13-16.

On však odpověděl jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den?
Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední první a první poslední.“


Bohatý mladý muž sám sebe viděl jako prvního a skončil poslední. Dělníci, kteří pracovali sotva hodinu se vnímali jako poslední a byli první.

Proč ta zlá krev? Jak byste se cítili, kdybyste dřeli na vinici celý den? Jak bych se cítil já, kdyby se mi to samé stalo ve Flemington Markets?

Příběh je urážkou každého, kdo má smysl pro spravedlnost. Chování majitele vinice je skandální.

Bývá obecným pravidlem, že král, pán nebo majitel vinice je v podobenstvích sám Ježíš. Zbývá tedy otázka: "Je Bůh nespravedlivý?

JAKÁ JE POINTA PŘÍBĚHU O VINICI?

"Neboť království nebeské je jako..."

 Příběh není o skutečné práci a skutečné mzdě. Ježíš ho vypráví, aby nám ukázal, jak vejít do nebeského království a jak bude vypadat poslední Boží soud. Vstup do království není podmíněn tím, jak jsme dobří a kolik dobrých skutků jsme vykonali. Jedná se o Boží dar. Tak Bůh dává lidem věčný život. Věčnost je darem, který od Boha získávají všechny děti lidské rasy a žádné si ho nezaslouží. Pointou příběhu je Boží úžasná milost. Nikdo si nezaslouží tak velkou mzdu, jako celý denár za den práce. Je pouze projevem majitelovy štědrosti. Odměnu dostanou ti, kdo si uvědomí, že nemohou nic zaplatit a k Bohu přicházejí pouze s hlubokou touhou po Božím milosrdenství. Snáze milost přijímají ti, kdo ještě v 17:00 stáli na trhu a jsou si vědomi své nezaměstnatelnosti. Vždyť všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy.

Bůh je nespravedlivý, pokud jde o věčný život...

 Kdyby byl Bůh spravedlivý a dal nám, co si zasloužíme, musel by s námi jednat podle našich

Nedodržených slibů

Tvrdosti srdce

Necitelnosti vůči druhým

Předsudků a pýchy

Nečistých myšlenek a motivů

Závisti a žárlivosti

ANO, Bůh je nespravedlivý a my bychom se z toho měli radovat. Nejedná s námi, jak si zasloužíme.

Žalm 103,8-13

 Hospodin je slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.
Nenakládá s námi podle našich hříchů,


neodplácí nám dle našich nepravostí.
Jak vysoko nad zemí je nebe,


tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
jak je vzdálen východ od západu,


tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

 Izaiáš 53,5-6:

 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,

zmučen pro naši nepravost.

 Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou,

 jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

 Efezským 2,8-9:

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

 Touha věků, strana 25:

"S Kristem bylo naloženo tak, jak my zasloužíme, a to proto, aby s námi mohlo být naloženo, jak on zaslouží. Byl odsouzen za naše hříchy na nichž neměl podíl, a to proto, abychom mohli být očištěni jeho spravedlností, na níž jsme se nepodíleli. Podstoupil smrt, jež měla být naší smrtí, abychom mohli přijmout život, který byl jeho. 'Zsinalostí jeho lékařství nám bylo způsobeno.'"

 Všichni jsme zhřešili.

Všichni jsme duchovní ztroskotanci.

Kristus zemřel místo nás.

Stačí v něj uvěřit, přijmout ho a důvěřovat mu.

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha." (Jan 1,12-13)

Důsledkem je duchovní proměna díky Duchu svatému.

"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření." (2. Korintským 5,17-19)

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Marek 1,14-15)

 Vypráví se příběh o francouzském provazochodci jménem Blondin, který se rozhodl ohromit svět tím, že si nechá natáhnout lano nad Niagárskými vodopády. Na místě se shromáždily obrovské davy včetně mnoha zástupců médií a všichni s napětím sledovali, zda se odvážnému muži podaří přejít z Kanady do USA po laně nad rozbouřenou vodou. Blondin přešel poprvé a davy začaly šílet. Ozvalo se skandování, že Blondin je nejlepší. Následně Blondin na lano umístil jízdní kolo a přejel na druhou stranu. Nakonec si vzal kolečko a přešel zpět. V té době mezi diváky nebyl nikdo, kdo by nevěřil, že Blondin dokáže na laně cokoli. Artista vzápětí utišil dav a zeptal se, zda věří tomu, že přejede na druhou stranu i kdyby v kolečku někdo seděl. Odpověď byla jasná: "Samozřejmě!" Pak Blondin požádal o dobrovolníka a odpovědí mu bylo hrobové ticho.

V Ježíši Kristu se přiblížilo Boží království. Je na dosah.

Ježíš říká každému z nás: "Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte. Já vás převezu na druhou stranu. Nabízím vám milost, odpuštění a smysl života. Zastanu se vás při posledním soudu a jako svůj lid vás přivedu do svého věčného království.

CO VÁM BRÁNÍ? PROČ NEVSTOUPÍTE DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ PRÁVĚ TEĎ?
zobrazit více

Odebírejte nová videa jako první