Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Bohoslužby, Život církve / 34 dílů / poslední díl: 15. 5. 2021

Záznam bohoslužeb z života Církve adventistů sedmého dne (ASI, Konference, Biblické týdny, Kongresy mládže, atd.)

Poselství ostatku pro poslední dny - Michael G. Hasel

15659 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam kázání Michaela G. Hasela z pátého unijního setkání ASI v roce 2009 v Hradci Králové.

Ve své úvaze se Michael Hasel zamýšlí nad obtížností hlásání evangelia v dnešní postmoderní době. Uvádí: „Vidíme tendenci nekázat jasné biblické poselství. Domníváme se, že postmoderní člověk nepřijme pravdu s velkým P a snažíme se chovat politicky správně, protože žijeme ve světě, kde se všichni o to snaží.“ Michael Hasel posluchače současně vyzývá: „Bůh Vás dnes povolává. Zná Vaše dovednosti a dary a žádá Vás, abyste pro něj udělali něco velikého.“

Michael G. Hasel, Ph.D. je profesorem archeologie na Southern Adventist University v USA. Specializuje se na Starý Zákon, archeologii a blízkovýchodní studie. V posledních 20 letech se účastnil řady různých archeologických vykopávek v Izraeli, Jordánsku a Kypru.

ASI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí. Více informací o ASI naleznete zde.
zobrazit více

Bohoslužba z konference MSS 2007 (sobota odpoledne) – Karel Nowak

15112 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam kázání Karla Nowaka z odpolední části sobotního konferenčního shromáždění Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne v roce 2007.

Přemýšlíte někdy o svém duchovním životě? Jak by se měl projevovat v praxi? Karel Nowak uvádí, že pokud jsme nenašli svůj osobní vztah s Pánem Bohem, uniklo nám to nejpodstatnější. Varuje před přizpůsobováním se stylu dnešního světa a před životem naplněným nesmyslnými a bezvýznamnými věcmi. Zdůrazňuje, že jedinými prostředky duchovního života je studium písma a modlitba. „Společenství s Bohem není něco, co náš praktický život tady na zemi ochuzuje, ale je to něco, co ho naopak nesmírně obohacuje,“ dodává Karel Nowak.

Více informací o Moravskoslezském sdružení CASD naleznete zde.
zobrazit více

Bohoslužba z konference MSS 2007 (sobota dopoledne) – Karel Nowak

14958 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam dopolední bohoslužby ze sobotního konferenčního shromáždění Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne v roce 2007 s kázáním Karla Nowaka.

Je možné sloužit Bohu a přitom ho neposlouchat? Platí stále naše rozhodnutí jít za Pánem Bohem? Karel Nowak ve své úvaze čerpá především z biblického textu uvedeného v knize Jozue, 24. kapitole. Posluchačům připomíná slova Jozuovské výzvy, původně určené izraelskému národu: „Rozhodněte se dnes, komu chcete sloužit.“ Karel Nowak objasňuje důležitost každodenního svobodného rozhodnutí jít za Pánem Bohem. „Jedině tehdy, když se rozhodneme a jsme ochotni s Ním spolupracovat, Boží moc v nás může působit a může vykonat potřebnou proměnu,“ uvádí.

Více informací o Moravskoslezském sdružení CASD naleznete zde.
zobrazit více

Bohoslužba - Pieseň v službe evanjelia 2009

14804 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam dopolední bohoslužby z křesťanského hudebního festivalu Pieseň v službe evanjelia (PSE) konaného v Banské Bystrici v roce 2009.

V první části bohoslužby, která je věnovaná společnému studiu Bible, Stano Bielik popisuje, kdo se může stát Ježíšovým učedníkem. Uvádí, že Pán Ježíš ke službě pověřil a zmocnil bezvýznamné lidi. „I dnes zve všechny, kteří mají ochotu sloužit. Je jen potřeba chtít,“ dodává.

V části vyhrazené pro kázání z Božího slova Ján Muráň vybízí své posluchače k oslavě Pána Boha. Vysvětluje, že i když se bude všechno hroutit, my budeme mít důvod oslavovat Boha, protože on je nepohnutelný ve své lásce a milosti. Zdůrazňuje: „Není rozhodující kde, a jak Pána Boha uctíváme, ale proč a kolik ze sebe odevzdáme, když přicházíme k Bohu.“

Více informací o festivalu Pieseň v službe evanjelia naleznete zde.
zobrazit více

Pán Bůh nás má pořád rád - Mgr. Bedřich Jetelina, Th.D.

14932 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam dopolední bohoslužby z šestého setkání Havířovské noty v roce 2008 s kázáním Mgr. Bedřicha Jeteliny, Th.D.

Má smysl poslouchat Pána Boha? Bedřich Jetelina se zamýšlí nad důležitostí víry a konání skutků ve vztahu k Pánu Bohu. Čerpá z textů zaznamenaných v novozákonních spisech apoštola Pavla a Jakuba. Uvádí, že pokud nebudeme bojovat za to, abychom byli Pánu Bohu blíž, nezmění to jeho vztah od něho k nám, ale změní to náš vztah k němu.

Havířovská nota je hudební festival křesťanských tvůrců a interpretů. Více informací naleznete zde.
zobrazit více

Záznam 9. unijní setkání ASI v Ostravě 2013

14736 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Přinášíme vám záznam ze soboty 9. unijního setkání ASI, které se konalo 15. listopadu 2013 v Ostravě. ASI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob členů Církve adventistů sedmého dne, které působí v České republice i v zahraničí.

Během sobotního setkání posloužili kázáním Frank FOURNIER, současný prezident ASI International a také kazatel Ty GIBSON. V odpoledním bloku byly prezentovány misijní a sociální projekty z Česka a Slovenska, které ASI již podpořilo, nebo podpoří.

Celé sobotní setkání obohatili vynikající pěvci a hudebníci. Operní pěvec Ivo Hrachovec, pěvkyně a houslistka Vítězslava Pajerová, varhaník Aleš Bárta a klavíristé Johanna Haniková a Petr Novák. Společně všichni vystoupili také na závěrečném večerním koncertu, který vám v záznamu rovněž přinášíme. Zde zazněla mnohá díla hudebních klasiků i čtené Žalmy.
Současný prezident ASI International Frank Fournier se rozhodl pro Ježíše ve 25 letech. Sloužil jako prezident Nadace Woodland Park Foundation v severním Ontariu, vyučoval Bibli ve Fountainview Academy v Britské Kolumbii. S manželkou Janet sloužil po dobu deseti let v Zambii, kde řídil Riverside Farm Institute. Rovněž působil jako prezident Outpost Centers International a v současné době je prezidentem Eden Valley institutu ve městě Loveland, stát Colorado.

Ty Gibson je vášnivým nositelem zprávy, která otevírá mysl a mění srdce. Vyučuje prostřednictvím veřejných seminářů a video projektů - aktuálně skrze průkopnické video-web stránky digma.com. Je autorem osmi knih, včetně nedávného, nejprodávanější vydání "Bůh zvaný touha". Ty Gibson slouží pomocí organizace Light Bearers Ministry, mezinárodní publikační služby, která vyrábí a distribuuje zdarma přes 400 milionů publikací ve třiceti pěti jazycích.
zobrazit více

Den dobré zprávy - Doug Batchelor

15765 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam bohoslužby ze setkání Adventistických podnikatelů a manažerů sdružených v rámci občanského sdružení ASI-CS konaného v roce 2008 v Ostravě.

Žijete s Božím slovem? Prožíváte nadšení ze své víry? Doug Batchelor ve své úvaze zdůrazňuje důležitost každodenního studia Bible a následného sdílení dobré zprávy - evangelia. Uvádí, že pokud budeme naplněni Božím slovem a budeme žít podle Ježíšova učení, změní to nejen nás samotné, ale také lidi okolo nás.

Doug Batchelor je evangelista. Od roku 1994 vede mezinárodní mediální křesťanskou organizaci Amazing Fact. Napsal mnoho knih. Sám vylíčil svůj život v knize Nejbohatší poustevník.

Více informací o občanském sdružení ASI-CS naleznete zde.
zobrazit více

Na cestě do Emauz – Karel Nowak

14863 zhlédnutí

Z pořadu: Bohoslužby z akcí Církve adventistů sedmého dne

Záznam kázání Karla Nowaka z dopolední části konferenčního shromáždění Českého sdružení CASD 2011 konaného v Hradci Králové.

Proč v našem vztahu s Bohem není vždy všechno jasné a přímočaré? Jak najít osobní vztah k Bohu? Karel Nowak ve své úvaze přibližuje setkání učedníků s Pánem Ježíšem na cestě do Emauz zaznamenané v Lukášově evangeliu, 24. kapitole, 13.-35. verši. Na základě tohoto příběhu Karel Nowak demonstruje naše prožívání víry a hledání odpovědí na nejasné otázky. Uvádí, že pouze pod vlivem Božího slova a pod mocí Božího ducha bude náš život s Bohem skutečným prožitkem.

Záznam celého slavnostního konferenčního shromáždění, jehož motto znělo: „Jednota v rozmanitosti“, můžete zhlédnout v našem archivu.

Více informací o Českém sdružení Církve adventistů sedmého dne naleznete zde.
zobrazit více

Napište nám